Política de privacitat

D’acord amb el que està previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a continuació l’ informem dels termes de la política de privacitat de la nostra empresa i de la web https://www.mvarquitectura.cat. En cas de dubte o si ens vol fer algun comentari por contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@mvarquitectura.cat, indicant en l’ assumpte -RGPD-.

01
IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades és:

Miquel Vilà Burgas
NIF 40452954W
C/ Enric Sans, 10 Bxos 2E
17600 FIGUERES
Telèfon de Contacte: (+34) 627 39 66 78
Adreça electrònica de contacte info@mvarquitectura.cat
Número de col·legiat (Girona): 69465-7

02
CATEGORIA DE DADES

En compliment del principi de minimització de dades, la nostra empresa només li demanarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de Dades

Usuari web

Identificatives de la connexió: adreça IP.

Clients i/o proveïdors

Identificatives : nom i cognoms, DNI, adreça electrònica i postal, telèfon i dades pagament.

Consultes

Identificatives. Nom, adreça electrònica, telèfon.

03
ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. La nostra empresa no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets.

04
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que van ser sol·licitades o en les vàreu comunicar, sempre i quan no ens hagi revocat amb anterioritat el consentiment per el seu tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. En aquells casos en els que les seves dades s’hagin de conservar durant un termini diferent al de la seva finalitat, aquestes seran degudament bloquejades per garantir-ne la seva confidencialitat i seguretat.

05
FINALITATS DEL TRACTAMENT

A continuació detallem les finalitats del tractament de les seves dades personals:

Condició

Finalitats del tractament

Usuari web

Identificació de l’usuari/a.

Clients i/o proveïdors

Gestió administrativa de les consultes efectuades.

Gestió comercial si ens ha autoritzat prèviament.

Consultes

Atenció de consultes.

06
BASES LEGITIMADORES DEL TRACTAMENT

A continuació l’ informem les bases legitimadores del tractament de les seves dades personals:

Condició

Finalitats del tractament

Base legitimadora del tractament

Usuari web

Identificació de l’usuari/a.

El seu consentiment exprés manifestat en l’accés voluntari a la nostra web; art. 6.1.a)

Clients i/o proveïdors

Gestió administrativa i comercial de la relació professional.

El seu consentiment exprés, art. 6.1.a).

Execució d’un contracte o mesures precontractuals, art. 6.1.b)

Consultes

Atenció de consultes.

El seu consentiment exprés , art. 6.1.a)

07
CESSIÓ DE DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat d’obligació legal, o quan sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament, com podria ser el cas d’ industrials i/o professionals relacionats amb la nostra activitat. En aquests casos, vetllarem pel compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, així com també el compliment de la resta d’ obligacions que estableix la normativa de Protecció de Dades.

07.1 Enllaços de tercers

https://www.mvarquitectura.cat conté enllaços a aplicacions de tercers i xarxes socials, com per exemple Instagram. La nostra web no emmagatzema cap tipus d’informació en relació a aquestes transmissions. Recordi que aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni dona dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeixi detingudament les corresponents Polítiques de Privacitat, i en cas de disconformitat no segueixi navegant.

08
DRETS

En qualsevol moment podrà sol·licitar-nos l’accés a les seves dades, per saber si les tractem o no , i en cas de fer-ho, esbrinar quines dades són i amb quines finalitats ho fem. Així mateix la normativa Protecció de Dades li reconeix també els següents drets:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les dades personals en les circumstàncies previstes en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte que per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
  • Si considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent. Més informació a https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

8.1 PROCEDIMENT PER EXERCIR ELS SEUS DRETS

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà d’enviar-nos un correu electrònic a info@mvarquitectura.cat adjuntant copia del seu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la seva sol·licitud, la tramitarem i obtindrà la resposta en el termini màxim d’ un mes.

09
COOKIES

La nostra web utilitza cookies. Pot consultar la nostra política de cookies a https://www.mvarquitectura.cat/politica-de-cookies/

10
MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES

La nostra empresa tractarà les seves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades ,en especial l’ article 32 del RGPD, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, hem adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

11
CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La nostra empresa, es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents i/o quan ho considerem oportú per altres raons. Totes les modificacions seran oportunament publicades en la nostra web per a la seva consulta.

Última actualització 14 de juny de 2022.

©2022. Miquel Vilà Burgas. Tots els drets reservats.

© Miquel Vilà Burgas. Tots els drets reservats | Núm. col·legiat: 69465-7  |  Avís Legal, Cookies, Privacitat | Web: Co.Laboratori